Thursday, May 20, 2010

Pont-Audemer Spaniel dog

Pont-Audemer Spaniel dog